Reklamacje

Reklamacje sklepu Artello

  Reklamacje.

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może: 1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22​1 ​ § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady, 2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ​Artello,​ lub poprzez e-mail na adres sklep@artellosklep.pl​. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [ ​ formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy ​ ]  https://artellosklep.pl/reklamacje

 

Adresat: [adres_sklepu]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

Adres konsumenta (-ów)

 

Podpis konsumenta (-ów) [ ​ tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej ​ ]

 

Data

 

 

 

 

(*) ​niepotrzebne skreślić

Formularz Reklamacji Towarów
  •